Tin tức

Thông báo

Thông báo: Quy định về sử dụng hộp thư điện tử của Trường ĐHSP Hà Nội

MỘT SỐ QUY ĐỊNH SỬ DỤNG EMAIL

DÀNH CHO CÁN BỘ TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

I. Các thông tin chung

-         Tài khoản email do trường ĐHSP Hà Nội quản lý (gọi tắt là email HNUE) có đuôi tên miền là @hnue.edu.vn, do Trung tâm CNTT chịu trách nhiệm cấp phát và thu hồi.

-         Người dùng có thể truy cập tài khoản email của trường qua địa chỉ http://mail.hnue.edu.vn

II. Quy định về việc cấp phát tài khoản email HNUE

-         Tài khoản email HNUE chỉ được cấp phát cho cán bộ, giảng viên hiện đang công tác ở trường ĐHSP Hà Nội (gọi chung là cán bộ của trường) và các đơn vị trong trường.

-         Cán bộ của trường có thể đăng ký sử dụng email theo Quy trình đăng ký email do trung tâm Công nghệ thông tin phát hành.

-         Tài khoản email HNUE cũng có thể được cấp phát theo yêu cầu của lãnh đạo các đơn vị hoặc phòng Tổ chức cán bộ.

III. Quy định về việc sử dụng tài khoản email HNUE

-         Người dùng chịu mọi trách nhiệm trong việc sử dụng hộp thư cá nhân (bao gồm cả việc bảo mật thông tin đăng nhập, nội dung các email gửi đi và đến hộp thư cá nhân).

-         Người dùng không được phép sử dụng email HNUE trong những trường hợp sau đây:

o   Gửi các văn bản, tài liệu mật của đơn vị.

o   Phát tán thư rác, virus, các phần mềm độc hại và các hành động làm ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

o   Phát tán các đơn thư khiếu nại, tố cáo, bôi xấu nhà trường và đơn vị, gây chia rẽ nội bộ.

o   Các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật và các quy định có liên quan khác của Nhà nước.

II. Quy định về việc vô hiệu hóa và thu hồi hộp thư điện tử

-         Tài khoản email HNUE sẽ bị tự động vô hiệu hóa hoặc thu hồi trong trường hợp người dùng vi phạm các thỏa thuận với nhà cung cấp dịch vụ thư điện tử (Gmail).

-         Tài khoản email HNUE cũng sẽ bị thu hồi trong trường hợp người dùng vi phạm các quy định của Nhà nước, hoặc quy định về việc sử dụng tài khoản email HNUE.

-         Tài khoản email HNUE cũng sẽ bị thu hồi trong trường hợp cán bộ nghỉ công tác tại trường ĐHSP Hà Nội.

-         Cán bộ sử dụng email, trưởng đơn vị và phòng Tổ chức Cán bộ phải có trách nhiệm thông báo lại(không quá 3 tháng) với Trung tâm CNTT trong trường hợp cán bộ nghỉ công tác tại trường ĐHSP Hà Nội để Trung tâm CNTT hủy bỏ hộp thư. 

-         Trong trường hợp nghỉ công tác, cán bộ có thêm 30 ngày sử dụng hộp thư để sao lưu những dữ liệu quan trọng. Sau 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Trung tâm CNTT, tài khoản email sẽ bị hủy bỏ.

-         Trong trường hợp cần giữ lại hộp thư để liên lạc, người sử dụng cần làm đơn và có sự đồng ý của Ban Giám hiệu, phòng Tổ chức cán bộ và Trung tâm CNTT.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM CNTT

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Duy Hải

 

Publish: 10/9/2014 - Views: 828 - Lastest update: 10/9/2014 12:00:00 AM
Tin cùng chuyên mục