Hỗ trợ CNTT
Thông tin hỗ trợ CNTT

1. Đ/c Nguyễn Trần Báu (ĐT: 0988070073; Email: baunt@hnue.edu.vn): Hỗ trợ xử lý sự cố mạng, lắp đặt mới hệ thống mạng LAN.

2. Đ/c Lê Nguyên Sinh (ĐT: 0983275028; Email: sinhln@hnue.edu.vn): Hỗ trợ cấp phát hosting và domain và quản lý hệ thống máy chủ.

3. Đ/c Nghiêm Xuân Công (ĐT: 0912066584; Email: congnx@hnue.edu.vn): Hỗ trợ đưa thông tin lên website trường, tạo email cho cán bộ trong trường và tạo tài khoản truy cập Internet cho cán bộ.

4. Đ/c Vi Đức Quang (ĐT: 0988796899; Email: quangvd@hnue.edu.vn): Hỗ trợ xử lý sự cố máy tính cá nhân, hệ thống mạng Wi-Fi và tạo tài khoản truy cập Inernet cho sinh viên, học viên cao học trong trường.

5. Đ/c Tào Đức Phòng (ĐT: 0902 246 984;Email: phongtd@hnue.edu.vn): Xây dựng website Trường, nghiên cứu và phát triển phần mềm.