Giới thiệu
Hoạt động nghiệp vụ

1/ Giai đoạn 1 (2006 – 2008): Tiếp nhận và vận hành hệ thống mạng Dự án Giáo dục Đại học.

1.1. Mục tiêu: Trọng tâm trong giai đoạn này là tích hợp và vận hành hệ thống mạng dạy học trực tuyến mà Dự án Giáo dục đại học (QIGC) đã đầu tư cho trường vào hệ thống mạng Internet/Intranet đã có. Hệ thống mạng hiện có cần được tổ chức lại một cách chặt chẽ, có cơ chế phân quyền, bảo mật tốt hơn với nền tảng ứng dụng web chạy trên công nghệ portal. Thông tin trên website đảm bảo được tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng trong giáo dục ISO, có tính liên kết và liên thông với các site khoa học công nghệ và giáo dục của Bộ (trong đó Trung tâm CNTT quản lý trực tiếp site về khoa học giáo dục khối các trường và viện sư phạm của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

- Năm 2006 – 2007: tiếp nhận và vận hành hệ thống.

- Năm 2007 – 2008: nghiên cứu tổ chức sản xuất các courseware và hệ thống học liệu phục vụ cho đào tạo elearning.

1.2. Giải pháp:

- Về cơ sở vật chất: đề nghị nhà trường bố trí phòng để tiếp nhận 20 máy chủ của hệ thống mạng elearning; mời chuyên gia phân tích và thiết kế lại hệ thống mạng đáp ứng yêu cầu đặt ra. Bước đầu đầu tư phòng lab để thực hiện việc nghiên cứu hệ thống, ứng dụng và sản xuất thử phần mềm.

- Về con người: Ngoài việc cử người tham gia vào các lớp học chuyển giao công nghệ, Trung tâm cử cán bộ theo học lớp quản trị mạng hệ thống của Cisco và lớp quản trị cơ sở dữ liệu Oracle để có thể từng bước làm quen và chủ động ứng dụng công nghệ được cung cấp. Đề nghị cho phép Trung tâm được bổ sung thêm biên chế là kỹ thuật viên có kinh nghiệm để hỗ trợ quản trị hệ thống mạng elearning.

Đề nghị nhà trường tổ chức các đoàn tham quan học tập kinh nghiệm quản lý và xây dựng học liệu cho hệ thống elearning của các trường đại học tại Việt Nam đã có kinh nghiệm về đào tạo elearning.

- Về NCKH và chuyển giao: Trung tâm CNTT là đầu mối chủ trì về mặt kỹ thuật, xây dựng các courseware và học liệu cho đào tạo elearning. Trong giai đoạn đầu tiên, xây dựng được quy trình về cung cấp thông tin cho hệ thống web/portal và qui trình tiêu chuẩn xây dựng courseware trong trường ĐHSP Hà Nội. Sau 2 năm tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm về việc tổ chức đào tạo elearning tại trường ĐHSP Hà Nội.

Ngoài ra Trung tâm tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được Hiệu trưởng giao là tổ chức các khóa đào tạo về ứng dụng CNTT cho cán bộ nhà trường và đào tạo chứng chỉ tin học trình độ ABC.

2/ Giai đoạn 2 (2008 – 2010): Từng bước nghiên cứu, xây dựng và tích hợp các ứng dụng trên nền tảng mạng portal hiện có.

1.1. Mục tiêu: Trọng tâm trong giai đoạn này nghiên cứu, tích hợp các ứng dụng và sản xuất các phần mềm quản lý chạy trên công nghệ portal. Thúc đẩy việc nghiên cứu ứng dụng CNTT trong dạy học và NCKH trong nhà trường.

- Năm 2008 – 2009: nghiên cứu thử nghiệm các phần mềm tác nghiệp chạy trên công nghệ portal.

- Năm 2009 – 2010: từng bước đưa vào ứng dụng các phần mềm nghiên cứu.

1.2. Giải pháp:

- Về cơ sở vật chất: Đề nghị nhà trường tiếp tục đầu tư cho Trung tâm 1 phòng lab để thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thử phần mềm.

- Về con người: Tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn và các hội thảo để trao đổi học tập kinh nghiệm về xây dựng và phát triển hệ thống.

Duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài trường để xây dựng phần mềm và học liệu có hiệu quả.

- Về NCKH và chuyển giao: Trung tâm CNTT là đầu mối, tổ chức nghiên cứu nghiệm thu các ứng dụng CNTT trong dạy học và NCKH; Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại chỗ và chuyển giao công nghệ. Sau 2 năm tổ chức Hội thảo rút kinh nghiệm về việc tổ chức đào tạo, ứng dụng các phần mềm tác nghiệp cho elearning/cổng thông tin điện tử tại trường ĐHSP Hà Nội.

Ngoài việc tổ chức các khóa đào tạo về ứng dụng CNTT cho cán bộ nhà trường và đào tạo chứng chỉ tin học trình độ ABC, Trung tâm CNTT phối kết hợp với các đơn vị ngoài trường để chuyển giao công nghệ và đào tạo cho các đơn vị có nhu cầu trên cơ sở những thành tựu đạt được trong đào tạo và sản xuất các phần mềm ứng dụng.

3/ Giai đoạn 2 (2011 – 2015): Xây dựng và tích hợp các ứng dụng trên nền tảng mạng portal hiện có, nâng cao hạ tầng về hệ thống mạng và hợp tác đào tạo trong nước và quốc tế

1.1. Mục tiêu: Trọng tâm trong giai đoạn tập trung xây dựng các ứng dụng và tích hợp vào cổng thông tin điện tử; sản xuất các phần mềm quản lý chạy trên công nghệ portal. Thúc đẩy việc nghiên cứu ứng dụng CNTT trong dạy học và NCKH trong nhà trường; tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế.

- Năm 2011 – 2012: Xây dựng các ứng dụng tác nghiệp chạy trên công nghệ portal; hợp tác trong nước về đào tạo các chứng chỉ tin học ngắn hạn; hợp tác quốc tế về nghiên cứu công nghệ mạng và an ninh mạng; Đưa hệ thống eleanring vào hoạt động; Nâng cấp hệ thống website cá nhân tích hợp vào portal.

- Năm 2013 – 2015: Nghiên cứu công nghệ mạng IPv6 và chuyển hóa từ IPv4-IPv6, xây dựng các ứng dụng trên nền IPv6; Tăng cường xây dựng năng lực của hạ tầng mạng và an ninh mạng;

1.2. Giải pháp:

- Về cơ sở vật chất: Đề nghị nhà trường tiếp tục đầu tư cho Trung tâm 1 phòng lab để thực hiện việc nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thử phần mềm và nghiên cứu công nghệ mạng.

- Về con người: Tiếp tục cử cán bộ tham gia các khóa tập huấn và các hội thảo quốc tế để trao đổi học tập kinh nghiệm về xây dựng và phát triển hệ thống.

Duy trì và phát triển đội ngũ cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài trường để xây dựng phần mềm và học liệu có hiệu quả.

- Về NCKH và chuyển giao: Trung tâm CNTT là đầu mối, tổ chức nghiên cứu nghiệm thu các ứng dụng CNTT trong dạy học và NCKH; Tổ chức các lớp bồi dưỡng tại chỗ và chuyển giao công nghệ IPv6. Tổ chức Hội thảo quốc tế về IPv6 và an ninh mạng trên nền IPv6.

Ngoài việc tổ chức các khóa đào tạo về ứng dụng CNTT cho cán bộ nhà trường và đào tạo chứng chỉ tin học trình độ ABC, Trung tâm CNTT phối kết hợp với các đơn vị ngoài trường; hợp tác quốc tế để chuyển giao công nghệ và đào tạo cho các đơn vị có nhu cầu trên cơ sở những thành tựu đạt được trong đào tạo và sản xuất các phần mềm ứng dụng