Giới thiệu
Đội ngũ cán bộ
  1. NCS. Nguyễn Duy Hải (Giám đốc)
  2. ThS. Lê Nguyên Sinh (Tổ trưởng Công đoàn)
  3. ThS. Nguyễn Trần Báu
  4. CN. Vi Đức Quang
  5. CN. Tào Đức Phòng
  6. Cán bộ cơ hữu của các Khoa thuộc Trường ĐHSP Hà Nội.
  7. Các chuyên gia từ các doanh nghiệp CNTT, nhà khoa học trong và ngoài nước.   
      

Giám đốc Trung tâm, NCS.Nguyễn Duy Hải           

Thạc sỹ Nguyễn Duy Hải. Bảo vệ Thạc sỹ tại Đài Loan. Nghiên cứu sinh ngành Hệ thống thông tin quản lý. Trên 15 năm kinh nghiệm nghiên cứu đào tạo, phát triển phần mềm và quản trị hệ thống. Tham gia nhiều hội thảo nghiên cứu về CNTT trong nước và quốc tế. Tác giả một số báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học trong nước. Các vấn đề hiện nay đang nghiên cứu là IPv6 và sự chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6, phát triển các ứng dụng trên nền IPv6; nghiên cứu Ứng dụng công nghệ e-Learning trong dạy-học; Nghiên cứu xây dựng mô hình hệ thống mở; Nghiên cứu về khai phái dữ liệu trong giáo dục (Data mining for Education) ...

ThS Nguyễn Trần Báu

Kỹ sư Nguyễn Trần Báu. Trên 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đào tạo, mạng máy tính và truyền thông. Tham gia nhiều hội thảo nghiên cứu về mạng và truyền thông đa phương tiện. Tác giả một số bài báo, giáo trình đăng trong các hội thảo CNTT trong nước.

Thạc sỹ Lê Nguyên Sinh

Thạc sỹ Lê Nguyên Sinh. Trên 10 năm kinh nghiệm nghiên cứu đào tạo, phát triển phần mềm và e-learing. Tham gia nhiều hội thảo nghiên cứu về e-learning và truyền thông đa phương tiện. Tác giả một số bài báo, giáo trình đăng trong các hội thảo CNTT trong nước. Hiện nay đang quản lí hệ thống, an toàn và bảo mật thông tin

Thạc sỹ Nghiêm Xuân Công 

Thạc sỹ  Nghiêm Xuân Công. Trên 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu đào tạo, phát triển phần mềm và e-learning. Tham gia nhiều hội thảo nghiên cứu về e-learning và truyền thông đa phương tiện. Tác giả của nhiều phần mềm, website của trường và các cơ quan khác.

Cử nhân Tào Đức Phòng

Cử nhân Tào Đức Phòng. Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ phần mềm. Trên 3 năm kinh nghiệm nghiên cứu phát triển phần mềm và e-learning. Tham gia nhiều hội thảo nghiên cứu về e-learning và công nghệ phần mềm. Tác giả của nhiều phần mềm, website của trường và các cơ quan khác.

Cử nhân Vi Đức Quang 

Cử nhân Vi Đức Quang. Tốt nghiệp đại học ngành Hệ thống thông tin. Trên 4 năm kinh nghiệm nghiên cứu đào tạo, phát triển phần mềm và e-learning. Tham gia nhiều hội thảo nghiên cứu về e-learning và truyền thông đa phương tiện. Hiện này đang quản lí nhiều hệ thống thông tin quan trọng của trường.